WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ APTISSEN

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ APTISSEN

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na te zasady i warunki. Jeśli nie zgadzasz się na to, proszę opuścić stronę i nie brać pod uwagę informacji tu zawartych.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza strona zawiera materiały dotyczące Aptissen S.A., które mogą być interesujące dla pracowników i klientów Aptissen, jak również dla pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa. Zapraszamy do przeglądania tej strony internetowej. Dostęp i wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie podlega następującym warunkom i zasadom oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp i przeglądając tę stronę internetową, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze warunki i potwierdzasz, że zastępują one wszelkie inne umowy pomiędzy Tobą a Aptissen.

Aptissen utrzymuje tę stronę internetową do użytku własnego. Ta strona internetowa i jej zawartość są zgodne z przepisami prawa i regulacjami Szwajcarii. Chociaż można uzyskać dostęp do tej strony internetowej spoza Szwajcarii, jest ona administrowana i zarządzana w Szwajcarii.

INFORMACJE/WARUNKI MEDYCZNE

Należy pamiętać, że informacje o produktach przedstawione na tej stronie internetowej mają jedynie charakter krótkiego streszczenia dla wygody odwiedzających w związku z działalnością Aptissen S.A. Nie wszystkie produkty lub wskazania są licencjonowane w każdym kraju i mogą podlegać dalszym lokalnym zmianom. W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie należy zawsze zapoznać się z lokalnym streszczeniem właściwości produktu. W celu uzyskania porady w kwestiach medycznych należy zawsze skonsultować się z lokalnym lekarzem.

Chociaż na tej stronie internetowej mogą znajdować się informacje związane z pewnymi stanami chorobowymi i ich leczeniem, w przypadku wystąpienia stanu chorobowego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. Aptissen nie oferuje spersonalizowanej diagnozy medycznej ani porad dotyczących leczenia specyficznego dla pacjenta. Tylko lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, jako wyuczony pośrednik, może określić, czy produkty opisane na tej stronie internetowej są dla Ciebie odpowiednie.

PRZED UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OMÓWIONEGO NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB INNYM WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA.

PRAWA AUTORSKIE I OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU MATERIAŁÓW (WYKORZYSTANIE NIEKOMERCYJNE)

Ta strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie materiały tekstowe lub graficzne kopiowane, drukowane lub pobierane z tej strony internetowej są licencjonowane przez Aptissen S.A. wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku domowego, pod warunkiem, że nie zmienisz ani nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Aptissen dołoży wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej były dokładne, kompletne i aktualne, ale Aptissen nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do ich dokładności, kompletności lub częstotliwości ich aktualizacji. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że dostęp do tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko i że ani Aptissen, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie lub dostarczanie tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, jakiekolwiek szkody specjalne, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne wynikające z dostępu do informacji zawartych na tej stronie internetowej lub korzystania z nich, lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia, błędne wydruki, nieaktualne informacje, nieścisłości techniczne lub cenowe, błędy typograficzne lub inne błędy pojawiające się na tej stronie internetowej. Ograniczenie to obejmuje uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika.

Informacje i związane z nimi materiały mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie informacje i materiały z nią związane są dostarczane „takie, jakie są”. Aptissen nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, dokładności, aktualności lub adekwatności, odpowiedniości, funkcjonalności, dostępności lub działania tej strony internetowej lub informacji lub materiałów, które ona zawiera. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik ponosi ryzyko, że informacje i materiały znajdujące się na tej stronie internetowej mogą być niekompletne, niedokładne, nieaktualne lub mogą nie spełniać jego potrzeb i wymagań. Aptissen wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń, gwarancji lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności w odniesieniu do tej strony internetowej i informacji, grafiki i materiałów w niej zawartych.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych na całym świecie lub też może być dostępna z linków znajdujących się na innych stronach internetowych na całym świecie. Aptissen nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość, dostępność, działanie lub wydajność innych stron internetowych, do których linki znajdują się na tej stronie internetowej lub z których można uzyskać do niej dostęp. Aptissen nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej strony internetowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA PRYWATNOŚCI

Dostęp do tej strony internetowej może być monitorowany przez Aptissen. Jeśli jest monitorowany, adresy URL, urządzenie, z którego pochodzi wniosek, oraz czas złożenia wniosku są rejestrowane dla celów statystyki dostępu i bezpieczeństwa. Korzystanie i dostęp do tej strony internetowej oznacza zgodę na takie ogólne monitorowanie. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji z tej strony internetowej można znaleźć w POLITYCE PRYWATNOŚCI APTISSEN.

NAZWY HANDLOWE

Aptissen, Synolis VA, Healavis, nazwy handlowe i logo pojawiające się na tej stronie internetowej są znakami towarowymi Aptissen S.A. Wszystkie nazwy handlowe lub produkty osób trzecich pojawiające się na tej stronie internetowej są własnością ich właścicieli i Aptissen nie rości sobie prawa własności do nich.

LICENCJA

Żadne z postanowień niniejszej strony internetowej nie może być interpretowane jako przyznające w sposób dorozumiany lub inny, jakąkolwiek licencję lub prawo do korzystania w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób z patentów, praw autorskich lub znaków towarowych firmy Aptissen.

(INFORMACJE DLA APTISSEN)

Przekazywanie firmie Aptissen jakichkolwiek niezamówionych informacji, takich jak pytania, komentarze lub sugestie, zarówno za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jak i za pośrednictwem innych środków komunikacji, NIE będzie uznawane za poufne. Aptissen nie ma żadnych zobowiązań wobec użytkownika w odniesieniu do takich informacji. Przekazując wszelkie informacje do Aptissen, użytkownik rozumie, że Aptissen może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wystawiać, przekazywać, wykonywać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać te informacje wśród innych bez ograniczeń, a także upoważniać innych do tego samego. Ponadto Aptissen może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów i innych elementów zawierających takie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki.

INNE

Niniejsze warunki użytkowania strony internetowej podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie wyeliminowane lub ograniczone do niezbędnego minimum, a takie wyeliminowanie lub ograniczenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej stanowią całość umowy pomiędzy Aptissen i użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i użytkownik zgadza się zwolnić firmę Aptissen z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków.

Strona internetowa Aptissen może być niedostępna od czasu do czasu z powodu awarii mechanicznych, telekomunikacyjnych, oprogramowania, sprzętu i innych dostawców, aktualizacji lub budowy. Aptissen nie może przewidzieć lub kontrolować, kiedy taki przestój może wystąpić i nie może kontrolować czasu trwania lub ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego przestoju. Aptissen zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiału z tej strony internetowej w dowolnym momencie. Aptissen może, w dowolnym czasie, zmienić niniejsze Warunki Korzystania ze strony internetowej poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Jesteś związany takimi zmianami i dlatego powinieneś okresowo przeglądać te warunki, aby zapoznać się z aktualnymi wówczas Warunkami Korzystania.