Zastrzeżenia prawne

WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY SYNOLIS

PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI. 

Korzystając z niniejszej witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody, opuść witrynę i zignoruj informacje w niej zawarte.

Informacje ogólne
Ta witryna zawiera informacje na temat firmy Aptissen S.A, które mogą być przydatne dla pracowników i klientów oraz pracowników służby zdrowia i ogólnej społeczności. Śmiało przeglądaj tę stronę. Twój dostęp do informacji na niej zawartych oraz ich wykorzystanie podlegają następującym warunkom i obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do tej witryny i przeglądając ją, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze warunki oraz przyjmujesz do wiadomości, że zastępują wszelkie inne umowy między Tobą a firmą Aptissen.

Aptissen prowadzi tę witrynę na Twój użytek osobisty. Ta witryna oraz treści na niej zawarte są zgodne z prawami i przepisami Szwajcarii. Mimo, że dostęp do tej strony można uzyskać poza granicami Szwajcarii, jest administrowana i zarządzana w tym kraju.

Informacje medyczne/schorzenia
Należy pamiętać, że informacje o produkcie przedstawione w witrynie mają jedynie służyć jako krótkie podsumowanie działalności Aptiseen S.A dla wygody osoby odwiedzającej. Nie wszystkie produkty i wskazania posiadają licencje we wszystkich krajach i mogą występować ich lokalne warianty. Aby uzyskać informacje na temat konkretnego produktu, należy zawsze zapoznać się z podsumowaniem charakterystyki produktu. W kwestiach związanych z poradą na temat problemów medycznych, zawsze należy konsultować się z miejscowym lekarzem.

Mimo że w witrynie znajdują się informacje dotyczące niektórych schorzeń i ich leczenia, w przypadku występowania schorzenia, niezwłocznie skonsultuj się ze swoim lekarzem lub świadczeniodawcą. Aptissen nie zapewnia spersonalizowanej diagnozy medycznej ani porad dotyczących leczenia konkretnego pacjenta. Jedynie Twój lekarz lub inny specjalista opieki medycznej, jako wykształcony pośrednik, może zdecydować, czy produkty opisane w niniejszej witrynie są dla Ciebie odpowiednie.

SKONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM LUB INNYM WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA ZANIM UŻYJESZ DOWOLNEGO PRODUKTU OMÓWIONEGO W TEJ WITRYNIE.

Prawa autorskie i ograniczenia w wykorzystaniu materiałów (Użytek niekomercyjny)
Niniejsza strona jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie materiały tekstowe lub graficzne, które skopiujesz, wydrukujesz lub pobierzesz z tej witryny, są objęte licencją Aptissen na Twoją rzecz, do użytku osobistego i niekomercyjnego w domu, pod warunkiem, że nie zmienisz ani nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich, znaku handlowym i innych informacji o prawie własności intelektualnej.

Ograniczenie odpowiedzialności
Aptissen podejmie odpowiednie starania, aby umieścić dokładne, kompletne i aktualne informacje w tej witrynie, ale Aptissen nie gwarantuje ani nie zapewnia ich dokładności, kompletności ani częstotliwości ich aktualizacji. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że uzyskują dostęp do tej witryny na własne ryzyko i że ani Aptissen, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie lub dostarczenie tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, w tym między innymi, specjalne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, następcze, domniemane powstałe w wyniku uzyskania dostępu do informacji zawartych w tej witrynie lub ich użycia, ani za żadne błędy i pominięcia, błędy w druku, nieaktualne informacje pojawiające się w tej witrynie. To ograniczenie dotyczy uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz szkód wyrządzonych przez dowolne wirusy, które mogą zainfekować urządzenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
Informacje i powiązane materiały podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza witryna i wszystkie zawarte w niej informacje zapewniane są bez gwarancji. Aptissen nie składa oświadczeń ani nie zapewnia gwarancji odnośnie do kompletności, dokładności, aktualności lub stosowności, funkcjonalności, dostępności czy działania niniejszej witryny lub informacji i materiałów w niej zawartych. Korzystając z tej witryny, akceptujesz ryzyko, że informacje i materiały w tej witrynie mogą być niekompletne, niedokładne, nieaktualne i mogą nie sprostać Twoim potrzebom i wymogom. Aptissen w szczególności wyłącza wszelkie gwarancje, jawne lub domniemane, w tym bez ograniczeń gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancję nienaruszenia praw autorskich w kwestii tej witryny oraz informacji, grafik i materiałów na niej zawartych.

Linki do innych witryn
Ta witryna może zawierać linki do innych witryn na całym świecie lub można do niej uzyskać dostęp z linków w innych witrynach, a Apitssen nie odpowiada ani nie kontroluje treści, dostępności, działania ani skuteczności innych witryn, do których ta witryna może zawierać odnośniki lub z których można uzyskać do niej dostęp. Aptissen nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do treści innych witryn, do których możesz przejść z tej witryny. .

Twoja prywatność
Dostęp do tej witryny może być monitorowany przez Aptissen. Jeśli jest monitorowany, URL wysyłający żądanie, urządzenie, z którego wysłano żądanie oraz czas żądania są rejestrowane w celu utworzenia statystyk dostępu oraz dla bezpieczeństwa. Korzystanie z witryny i uzyskiwanie do niej dostępu oznacza zgodę na takie ogólne monitorowanie. Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI APTISSEN, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób informacje z witryny mogą być gromadzone.

Znaki handlowe
Nazwy handlowe i loga Aptissen, Synolis VA, Healavis pojawiające się w tej witrynie są znakami handlowymi Aptissen S.A. Wszelkie produkty lub nazwy handlowe stron trzecich pojawiające się w tej witrynie należą do ich właścicieli, a Aptissen nie rości robie prawa własności do nich.

Brak licencji
Żadne treści w tej witrynie nie są uważane za przyznanie w drodze implikacji, estoppelu lub innej, żadnej licencji ani prawa do używania, niezależnie od formy i sposobu, patentów, praw autorskich i znaków handlowych Aptissen.

Przesyłanie (informacji do Aptissen)
Niechciane informacje , jak pytania, komentarze czy sugestie przesyłane do Aptissen, za pośrednictwem witryny lub dowolnych innych środków komunikacji, NIE są uważane poufne. Aptissen nie ma wobec użytkownika żadnych obowiązków związanych z takimi informacjami. Przesyłając jakiekolwiek informacje do Aptissen, rozumiesz, że Aptissen może kopiować, używać, ujawniać, wyświetlać, prezentować, przekazywać, wykonywać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje bez ograniczeń oraz zezwalać osobom trzecim na wykonywanie tych działań. Dodatkowo, Aptissen może wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną oraz techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w tym między innymi do tworzenia, produkcji i reklamowania produktów i innych elementów zawierających takie pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną lub techniki.

Pozostałe
Warunki użytkowania tej witryny podlegają prawom Szwajcarii i będą interpretowane zgodnie z nimi. Jeśli dowolne z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania z dowolnego powodu, takie postanowienie zostanie wykluczone lub ograniczone w minimalnym niezbędnym zakresie, a takie wykluczenie lub ograniczenie nie wpłynie na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień. Warunki użytkowania tej witryny stanowią całkowitą umowę pomiędzy Aptissen i Tobą odnośnie do przedmiotu umowy i wyrażasz zgodę zwolnienie Aptissen z odpowiedzialności za roszczenia lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tych warunków.

Witryna Synolis może być niedostępna od czasu do czasu ze względu na aktualizacje, przebudowę oraz usterki, mechaniczne, telekomunikacyjne, programowe, sprzętowe lub po stronie dostawcy. Aptissen nie może przewidzieć ani kontrolować, kiedy nastąpi taki okres przestoju i nie ma wpływu na jego czas trwania ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z takiego okresu przestoju.

Aptissen zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów ze swojej witryny internetowej w dowolnym momencie.

Aptissen może w dowolnym momencie zmienić te warunki użytkowania witryny, aktualizując tę publikację. Użytkownik jest nimi związany, dlatego powinien co jakiś czas przeglądać te warunki, by być na bieżąco z obecnymi Warunkami użytkowania.